REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną –za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaswoboda.pl - prowadzonych przez Fundację Swoboda z siedzibą w Głownie;

adres: ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP 7331346807, REGON 101316239

SŁOWNIK POJĘĆ

1.Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do strony za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

2.Beneficjent - osoba, na rzecz której ma być zakupiona Usługa;

3.Infolinia - numerem telefonu +48 42 710 75 46

4.Konsultacja – konsultacja lekarska

5.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

6.Placówka Fundacja Swoboda – ogólnodostępne centrum medyczne

7.Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

8.Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do realizacji usługi wizyty medycznej.

9.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Fundacją Swoboda a Użytkownikiem.

10.Usługa – usługa medyczna i niemedyczna dostępna do nabycia w Fundacji Swoboda.

11.Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych strony internetowej Fundacji Swoboda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument);

 

REJESTRACJA

1.Rejestracja drogą telefoniczną.

 

2.Rezerwacja terminów odbywa się drogą telefoniczną.

 

REKLAMACJE

1.Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane:

a) listownie na adres: Fundacja Swoboda, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacjaswoboda@op.pl

2.Reklamacje będą rozpatrywane rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

4.Fundacja Swoboda zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Fundację Swoboda określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Fundacji Swoboda, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.

5.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach strony, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Fundacji Swoboda, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Fundacji Swoboda lub podmiotom, z którymi Fundacja Swoboda zawarła stosowne umowy.

Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej bez zgody Fundacji Swoboda..