Osoby realizujące zadania służby medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

 

 

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników;

 2. osób pozostających w stosunku służbowym;

 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;

 4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

 

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach;

 2. szkole lub szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich;

 4. podmiocie zatrudniającym (w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności).

 

Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

 

Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy oraz finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

Medycyna pracy

 

Służba medycyny pracy została utworzona w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 

Jej zadaniem jest również aktywne oddziaływanie na poprawę przez pracodawcę warunków pracy i ograniczanie w ten sposób ryzyka zawodowego. Systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych, obejmuje procedury i badania służące ocenie stanu zdrowia pracowników ukierunkowane na identyfikowanie elementów pozostających w związku przyczynowym z warunkami pracy.

 

 

W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.

 

Zadania służby medycyny pracy wykonywane są przez:

 • lekarzy;

 • pielęgniarki;

 • psychologów;

 • inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.